לוגו אוניברסיטת חיפה

Prof. David Share

Department of Learning Disabilities

University of Haifa

dshare@edu.haifa.ac.il

David Share
לוגו הפקולטה לחינוך